top of page

Ранно детско развитие

Европейски съюз Европейски социален фонд
Оперативна програма Добро управление.jpg

През м. януари 2019 г. Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ сключи Договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 и успешно изпълнява Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“, финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

 

Целта на проекта е  да се направят  проучвания, в резултат на които  да бъде  установено степента на приложение в България на изискванията на Рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст (Рамката), която е Приложение към Препоръката на Съвета на ЕС,  и конкретно приложението на регламентираните в нея 10 позиции за качество.

В резултат на дейностите по проекта  допринасяме за подобряване качеството на всички форми на подкрепа и съдействие на българските деца в ранна възраст и техните родители.

Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация  „За Нашите Деца“.

 

Проектът включва изпълнение на  следните дейности:

Дейност 1: Анализ на действащото българско законодателство в сферата на  ранното детско развитие в контекста на Препоръката на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст. Докладът може да откриете на следния линк: https://drive.google.com/file/d/1ezKKq7FO4TQ4doLNawmSagF6hn52g4nu/view?usp=sharing

Дейност 2: Изготвяне на оценка на действащото българско законодателство, формулиране на предложения за изменение на нормативната уредба и отправяне на препоръки към държавната администрация. Линк с доклада: https://drive.google.com/file/d/1Qt3d_8oXc7K710B1QtkBQiW6J3E7Ud-3/view?usp=sharing

Дейност 3: Разработване на механизми, инструментариум и методика за граждански мониторинг върху действията и политиките, провеждани от държавата в областта на ранното детско развитие и провеждане на изследване за практическото им приложение в детски заведения от различен тип. С материала може да се запознаете на посочения линк: https://drive.google.com/file/d/1641QGIjCOUWPKXtwrX2rdpf9BwU5_Qio/view?usp=sharing

Дейност 4: Провеждане на уъркшоп - семинар за запознаване на заинтересованите страни с  резултатите от дейностите по проекта и изготвените доклади, с направените констатации, предложенията за промяна в политиките, насоките за повишаване на качеството и препоръките за промяна в действащото законодателство

Дейност 5:  Провеждане на кръгла маса за обсъждане на констатациите и предложенията от изпълнение на  проекта с цел повишаване на обществената осведоменост и насърчаване координацията между неправителствения сектор, бизнеса, други представители на гражданското общество и държавната администрация в процесите на реализацията на публични политики, законодателство и управление.

Стойност: 88 129.27 лв.

БФП: 100 %

Съфинасиране чрез ЕСФ: 74 909.88 лв. Национално съфинансиране: 13 219.39 лв.

Период на изпълнение: 01.2019 г. – 06.2020 г.

bottom of page