top of page

История, мисия, визия и цели

Фондацията е учредена през 2008 г. от „Модус Консулт” ЕООД и  Адвокатско дружество „Тончева и партньори“- консултантски  компании с 25 годишен опит в областта на правото.

Фондация Институт за устойчиво развитие

МИСИЯТА на Фондацията е  екипът й от юристи с  дългогодишен опит, да добави стойност към устойчивото развитие на българското право, гражданското общество, правата на децата и българската култура. 

 

Основната мисия на Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ е да допринася за развитието и усъвършенстване на българското законодателство и практиката по приложението му и въвеждане  на добрите практики и  достиженията на правото на страните-членки на ЕС.

 

Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото” работи за повишаване на правната култура на хората  и бизнеса.

ВИЗИЯТА на „Фондация институт за устойчиво развитие на правото“ е основана на разбирането, че в основата на демократичната държава и гражданското общество стои върховенството на правото и познаване на правата от членовете на обществото.

Екипът на Фондацията вярва, че устойчивото развитие на нормативната уредба трябва да отразява темповете, с които се развива съвременния свят.

Предизвикателство и голям интерес за екипа на Фондацията е процеса на развитие на  Правото на Европейския съюз в областите, в които държавите-членки са предоставили компетентност на органите на Съюза.

Необходими са иновативни и задълбочени изследвания, които да пораждат идеи и модерни разрешения  за развитие на правото.

Фондацията Институт за устойчиво развити

ЦЕЛИ:

  • Подобряване качеството на нормотворческия процес;

  • Подпомагане напроцеса на европейска юридическа интеграция ипривеждането на българските норми в съответствие с изискванията на общностното право;

  • Да допринася за информираността на юристите в България относно общностното право, неговото съдържание, тълкувание и приложение;

  • Да осъществява сътрудничество с органите и институциите на Европейския съюз в сферата на образованието и науката;

  • Да участва в процеса на изграждане на базирана на знанието конкурентноспособност и икономика като допринася за повишаване на квалификацията на юристите в България;

  • Да съдейства за развитие на социално отговорен бизнес; съществяв партньорства и взаимодействие с публичните инстицутии, неправителствените организации, научните среди, образователните институции, за участие в съвместни проекти с държавата и общините, насочени към устойчиво развитие на правото, обучение, повишаване на квалификацията и информираност на гражданското общество, изготвяне и реализиране на социално насочени проекти.

Фондация Институт за устойчиво развитие
IRA7R03260.jpg
bottom of page