top of page

"Правата си аз вече знам и мога да се справя сам" 

Европейски съюз Европейски социален фонд
Оперативна програма Добро управление.jpg

В  изпълнение на Дейност 3 по Проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“ са проведени две онлайн анкети -        II етап (след пилотното излъчване на видео съдържанието) - сред 102 учители и 1073 ученици - в 2 фокус групи - запознати с образователните видео клипове и такива, които не са.

Резултатите от анкетата, адресирана към ученици, може да намерите на следния линк:

https://drive.google.com/file/d/1P8p_iKKjh_6wPRcTYJjPmTIBXz3iwob4/view?usp=sharing

 

Резултатите от проведената с учители анкета се намират на:

https://drive.google.com/file/d/1L6cTDIffdyitfPRYhYk1BLuDKDuFhkpj/view?usp=sharing

"Правата си аз вече знам и мога да се справя сам" 

Европейски съюз Европейски социален фонд
Оперативна програма Добро управление.jpg

През м. август 2022 г. Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ сключи Договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 за изпълнение на  Проект № BG05SFOP001-2.025-0174, с наименование „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“, финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
 
Основна цел на проекта е да формираме базови познания в областта на правото, които да дадат сигурност на младежите в ежедневните им граждански взаимодействия. Проектът цели да подпомогне националните и местни публични институции, да създаде необходимото на младежите синтезирано и достъпно образователно съдържание за гражданските им права и задължения и да допринесе за осъзнаване на ролята им в социалните отношения.
Проектът е насочен към повишаване правната култура на младежите на възраст 15-19 г. Правната грамотност на младите хора е изключително важна за пълноценното им включване и участие в социалния живот. Действащата образователна система не осигурява достъпно и практически насочено познание в областта на правото. Целта на проекта е: да се създадат 18 обучителни видео клипа по основни въпроси, свързани с правата и задълженията на гражданите; да се  проведат 2 проучвания и да се направи анализ на политиките за формиране на пълноценни участници в обществено-икономическия живот на страната и състоянието на практическите знания на децата и младежите за основните им граждански права и задължения като участници в социалния живот и гражданското общество.
Реализацията на проекта ще допринесе за по-пълноценно включване, осъзнато участие и по-добра реализация на тази група лица в обществено-икономическите отношения. Проектът предвижда подготовка на 18 правни теми от 12 сфери на правото и създаване на  18 образователни интерактивни видео клипове , на достъпен език съобразен с възрастовата група. Подбраните теми са актуални и значими за социалното включване   и професионална реализация на младите хора. 
•конституционни права и задължения, 
•защита на гражданските и човешки права, защита правата на потребителя, •административни нарушения и наказания, 
•сключване и прекратяване на трудов договор, 
•сключване, изпълнение и разваляне на договори: за поръчка, покупко-продажба,наем, заем,кредит и т.н., 
•регистрация на търговец,извършване на търговска дейност, способи за  защита на нарушени права. 
Чрез проекта целим да формираме базови познания в областта на правото, които да дадат сигурност на младежите в ежедневните им граждански взаимодействия. Предвиждаме  и създаване на дигитална брошура, която в синтезиран вид включва презентация на всяка от  правните теми и  линкове към видео съдържанието.
Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация  „За правата и развитието на децата“.
 
Проектът включва изпълнение на  следните дейности:

Дейност 1: Граждански мониторинг върху действията и политиките, провеждани от държавата, за изграждане на младежите като пълноценни и пълноправни участници в гражданското общество 

Дейност 2:  Провеждане на кампания в защита на обществено значима кауза - повишаване на правната грамотност на българските младежи - иманентна част от гражданското общество и подготовката им за пълноценно включване в социално-икономическия живот

Дейност 3: Проучване сред ученици/млади хора за състоянието на правната им култура и пригодност за активно социално включване в обществения живот и анализ на данните. Отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на средата за гражданско участие в управлението

Дейност 4: Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики - провеждане на 2 кръгли маси

Дейност 5:  Провеждане на кръгла маса за обсъждане на констатациите и предложенията от изпълнение на  проекта с цел повишаване на обществената осведоменост и насърчаване координацията между неправителствения сектор, бизнеса, други представители на гражданското общество и държавната администрация в процесите на реализацията на публични политики, законодателство и управление.

Стойност: 59 750,80 лв.
БФП: 100 %
Съфинасиране чрез ЕСФ: 50 788,18 лв. Национално съфинансиране: 8 962,62 лв.
Период на изпълнение: 08.2022 г. – 07.2023 г.
 

 

bottom of page