top of page

Новини и събития

Оперативна програма Добро управление.jpg
Европейски съюз Европейски социален фонд

Заключителното публично събитие по проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“ на “Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ събра на 28 юни в литературен клуб „Перото“ представители на Министерство на образованието и науката, Омбудсмана на РБългария,  Агенция за социално подпомагане,  Синдикат на българските учители, Общините Пазарджик,  Стара Загора, Марица, Раковски, Столична община, район „Младост“, „Оборище“, „Надежда“,  „Слатина“, „Средец“, Сдружение „Център за образователни инициативи“, ПГИМ - Пазарджик, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора, ЧСУ „Рьорих“, 119 СУ „Акад. М. Арнаудов“- София, Образователен център „Колелото на Ева“, СУ „Св. Климент Охридски“, Движение „Защита на гражданите и държавата“, Адвокатско дружество "Тончева и партньори".

Презентацията ни, която представихме на кръглата маса, може да откриете тук: https://drive.google.com/file/d/1Ies8H-HkFxsjavhvpb-q7LRPFAcnO5dG/view?usp=sharing.

С удовлетворение от свършеното ви представяме първата „Адвокатска кантора за тийнейджъри“.                .

 

За първи път се създават  правни образователни видео клипове за учениците в горните гимназиални класове и дигитална брошура към тях.

В изпълнение на проекта адвокатският екип на Фондацията разработи 18 правни теми в 12 сфери на правото, които са важни и актуални в ежедневния ни живот и значими за социалното включване и професионална реализация на младежите, по които създадохме 18 образователни видео клипове.

 

На YouTube канал https://www.youtube.com/@IFSDOL/videos е предоставен безплатен неограничен достъп до образователното съдържание за всички общински, държавни и частни училища.

  

Ето част от темите, на които са посветени  обучителните видеа:

• сключване, изпълнение и разваляне на договор;

• договор за покупко-продажба,наем, заем, изработка, поръчка и т.н.,

• сключване и прекратяване на трудов договор, права и задължения;

• защита правата на потребителя,

• способи за  защита от насилие,

• административни нарушения и наказания,

• регистрация на търговско дружество, извършване на търговска дейност,

• как да заведа гражданско дело, как се развива съдебната процедура,

• защита на личните данни,

• способи за придобиване на недвижим имот, нотариален акт и други въпроси на вещното право;

• наследяване  по закон и по завещание и т.н.

 

В допълнение създадохме дигитална брошура с разработено съдържание по всяка от правните теми в синтезиран вид с линкове към видео съдържанието.

Брошурата е достъпна на следния линк: https://drive.google.com/file/d/1Hj3fpdmnaQdOoaSohR3ftmfo3VD9mPlk/view?usp=sharing.

 

Проведохме пилотно излъчване на образователния продукт в 15 училища от  7 общини

 

Това проучване стана възможно единствено благодарение на прекрасните директори, учители заместник кметове и експерти образование.  

Голямо е удовлетворението ни от обратната връзка която получихме от ученици и учители, които категорично заявиха: "Младежите имат  необходимост от правно познание, което да ги подготви за пълноценното им включване в социума и създадения образователен инструмент от правно видео съдържание и дигитална брошура ни харесва и е отличен начин за постигане на тази цел."

Тези обобщения бяха получени в резултат на проведено проучване чрез онлайн анкета в два етапа:

 

В началото на проекта сред 837 учители в I и II гимназиален етап на обучение с цел установяване тяхното мнение за нивото на правната култура на младежите.

 

И след пилотното излъчване на видео съдържанието сред 1073 ученици и 102 учители, като учениците бяха в 2 фокус групи - запознати с образователните видео клипове и такива, които не са.

 

Ние сме не просто добри адвокати, а адвокати с кауза!

 

Проектът е резултат от всеотдайната работа на екипа ни от прекрасни адвокати и хора, част от които, наред с ежедневната ни работа в продължение на 8 месена се посветиха на изпълнение на тази вдъхновяваща мисия - адв. Янита Тончева – ръководител и вдъхновител на проекта, Мариана Петкова – блестящ мениджър подготовка и управление на проекти, която разработи успешно проектното предложение, одобрено от ОП „Добро управление“, и с безкомпромисен професионализъм администрира всички дейности по изпълнението му, адв. Катерина Бъчварова и адв. Елизабет Декова, които с отличен професионализъм, вдъхновение и увереност предадоха по достъпен начин правното съдържание в заснетите видеа, колегите ни адв. Борис Липчински, който свърши безценна работа зад кулисите, и Ренета Мехмедали, която събра базата данни, разпространи брошурата и участваше където и когато е необходимо на екипа в етапите на изпълнение.

 

Какви са ползите от проекта?

 

 • Създадохме достъпно образователно съдържание в областта на правото, свързано с гражданските права и задължения специално предназначено за младежите в горните гимназиални класове;

 • Допълнителен инструмент за  учителите и  класните ръководители в часовете по учебния предмет Гражданско образование, факултативните учебни часове или часа на класа;

 • Синтезирана и практически насочена правна информация, която младежите могат да ползват за справка и съвет в различни житейски ситуации;

 • Обучителното видео съдържание формира базови познания в областта на правото, които да дадат увереност, на младежите в ежедневните им граждански взаимодействия и по-пълноценното им включване, осъзнато участие и по-добра реализация в обществото;

 • Правната грамотност на младите хора е в основата на развитието на комплексна грамотност за граждански компетентности;

 • Показа необходимостта от въвеждане на предмет в горните гимназиални класове, който да предоставя достъпно и практически насочено познание в областта на правото.

 

Защо направихме този проект?

 

Проектът е резултат от осъзнатата потребност на екипа ни да наградим корпоративната сфера, в която работим вече 26 години и да добавим стойност в обществена полза със знанието и опита, които имаме, да бъдем в по-голяма степен полезни за другите,  защото това ни дава удовлетворение и по-голям смисъл в живота. 

 

Убедени сме, че промените се случват с малките действия на всеки от нас и неправителствените организации  са двигател за създаване на нови политики и развитие на обществото.

Вярваме, че заедно можем повече и доброто трябва да се предава!

Оперативна програма Добро управление.jpg
Европейски съюз Европейски социален фонд

Кръгла маса по проект „Ранното детско развитие – отговорност и грижа на общество“, реализиран в партньорство с Фондация за децата в риск по света, с подкрепата на оперативна програма „Добро управление“, събра експерти в областта на ранното детско учене и развитие от страната на 22 юни в Soho в София.

 

В първия панел на срещата бяха представени резултатите от изследване на гражданския мониторинг за съответствието между съществуващите практики в детските градини и ясли с изискванията на Рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст в област „Учебна програма“.

 

Във втория панел бе представен анализа на законодателството в областта на ранното детско развитие във Франция, Нидерландия и Унгария. Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото” предложи конкретни изменения на българското законодателство, чрез които да се регламентират допълващи неформални услуги за образование и грижа в ранна детска възраст.  

 

Заедно с всички участници в събитието проведохме ползотворна дискусия както за успехите, така и за предизвикателствата на формалните образователни услуги в страната.

 

На линковете по-долу може да откриете и презентациите, които бяха представени на кръглата маса:

Мониторинг на учебната програма в образователните институции за малки деца - https://drive.google.com/file/d/1njKM2DvYFHrf1--pJzjoZXyD3xqv3KzT/view?usp=sharing

Добри практики на неформални образователни услуги в България - https://drive.google.com/file/d/1hHser4sHBWdrWPXwJX51LPAJwwNnqQy2/view?usp=sharing

Анализ на законодателството във Франция, Унгария, Нидерландия и България и конкретни предложения за нормативни промени - https://drive.google.com/file/d/1jya3emgcLjYdXL4mSlgjg2fZmPGelhs9/view?usp=sharing

Оперативна програма Добро управление.jpg
Европейски съюз Европейски социален фонд

В резултат от изпълнение на Дейност 2 по Проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“ са създадени образователни интерактивни видео клипове в 12 сфери на правото, по 18 основни правни теми, свързани с правата и задълженията ни в социума, които са актуални и значими за социалното включване и професионална реализация на младите хора и са важни в ежедневния живот.

Проектът предвижда и осигуряване на безплатен неограничен достъп до видео клиповете на всички общински, държавни и частни училища  чрез създаване и поддържане на канал в платформата You Tube.

https://www.youtube.com/@IFSDOL/videos

Друг резултат от проекта е създаването на дигитална брошура, която включва презентация на всяка от правните теми в синтезиран вид и линкове към видео съдържанието.

https://drive.google.com/file/d/1Hj3fpdmnaQdOoaSohR3ftmfo3VD9mPlk/view?usp=sharing

Оперативна програма Добро управление.jpg
Европейски съюз Европейски социален фонд

На 14 - 15 март 2023 г. Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ представи Проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“ в рамките на Девета национална среща на общинските експерти по образование.

Запознахме участниците с целите и дейностите, постигнатите до момента резултати. Популяризирахме разработения ресурс  - 18 образователни видео материала по широк кръг правни теми. Акцентирахме върху необходимостта от правна грамотност на младежите, която да бъде постигната с подходящо съдържание, практически насочено и на достъпен език.

Получихме много положителни отзиви както за проектната идея, така и за продуктите.

Изказваме благодарност на организаторите на събитието – „НСОРБ Актив“ – за трибуната, която ни предоставиха и ползотворните контакти, които осъществихме.

Линк към презентацията: https://drive.google.com/file/d/1dA_olJWGHWSgpxsOdC51tHCsygPbiyie/view?usp=share_link 

Оперативна програма Добро управление.jpg
Европейски съюз Европейски социален фонд
Реализация на Дейност 1 „Граждански мониторинг върху действията и политиките, провеждани от държавата, за изграждане на младежите като пълноценни и пълноправни участници в гражданското общество“ по Проект № BG05SFOP001-2.025-0174, с наименование „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“, финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ на Европейския социален фонд

 

24.02.2023 г.

 

В изпълнение на Проекта, проведохме проучване чрез онлайн анкета, адресирана до учители в I и II гимназиален етап на обучение с цел установяване нивото на правната култура и готовността на младежите за активно социално включване в обществения живот.

 

Информация за резултатите от проведеното проучване се намират на следния линк:

https://drive.google.com/file/d/12MIGVqoizPu4tWgf9mLznrxFoOBkpjb5/view?usp=share_link

Анкетата включваше осем въпроса по същество и шест въпроса с необходими статистически данни за обработване на резултатите.

В анкетата взеха участие 837 учители от цялата страна.

             

Благодарим на всички за участието, активната  експертна позиция и добавена стойност към изпълнението на проекта. 

В резултат формулирахме пет основни препоръки, които отправихме съм ресорните структури на държавната администрация.

Кръгла маса по проект „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“

На 24.06.2020 г. се проведе кръгла маса от Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ в партньорство с Фондация „За нашите деца“. Събитието е заключителна дейност от Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Събитието бе открито от адв. Янита Тончева - Председател на Управителния съвет на Фондация "Институт за устойчиво развитие на правото" и ръководител на проекта  и от г-жа Иванка Шалапатова - Изпълнителен директор на Фондация "За нашите деца".

 

Адв. Янита Тончева и адв. Катерина Бъчварова представиха предложения за изменение на действащите нормативни актове и промяна на политиките в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст. Предложенията за промени са изведени от извършен анализ и оценка на действащото българско законодателство в тази област с цел постигане на съответствие с позициите за качество в „Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22.05.2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“. Акцентите на събитието бяха: въвеждане на единни стандарти за ранно детско развитие (РДР), регламентиране на алтернативни форми на грижа в РДР, въвеждане на статута „иновативна детска градина”, предвиждане на допълнителни форми на включване на родителите в живота на детските заведения. Адв. Елица Асенова, която е работила също по проекта, отправи приветствие към присъстващите и представи накратко процеса по разработване на конретни разпоредби. Изявлението ѝ бе записано и излъчено на участниците, поради невъзможността ѝ да присъства на живо. 

Г-жа Иванка Шалапатова представи Инструментариум, методика и механизъм за участие на гражданите във вземане на обществено значими решения и в мониторинга на изпълнението на свързаните с тях политики за образование и грижи в ранна детска възраст. Те са апробирани по време на теренното изследване „Наличност и достъп до качествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца“.

След двете презентации се проведе дискусия, модерирана от адв. Янита Тончева и г-жа Иванка Шалапатова, с участието на експерти от държавни институции, представители на местната власт, академична общност, неправителствени организации и на детски учебни заведения.

 

На посочените по-долу линкове, ще можете да откриете материалите, които бяха представени на дискусията:

 

 • Обобщение на изводи от „Анализ на българското законодателство в контекста на Препоръката на Съвета на Европейския съюз за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст https://drive.google.com/file/d/1k6SVJZfP48NbgUuHBHPj11x95QosEYbA/view?usp=sharing;

 • Препоръки за съответствие на нормативната уредба и практиката по приложението й в областта на ранното детско развитие с Позициите за качество, регламентирани в Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22.05.2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст - https://drive.google.com/file/d/117ir5pAtiK6aWz4ppzXI7t8B-bZ1EN7S/view?usp=sharing;

 

 • Предложение за изменение на нормативната уредба в областта на ранното детско развитие за съответствие с позициите за качество, регламентирани в Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22.05.2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст - https://drive.google.com/file/d/1MxHqQS6Jmxd5gYgM-Z5dubaHVqQyyEcP/view?usp=sharing;

 

 

 

На 24 юни 2020 г. се  провежда кръгла маса

 

Организатор Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото в партньорство с Фондация  „За Нашите Деца“.

Предвиждаме събитието да се проведе от 14,00 ч. до 17,30 ч. в зала „Галерия Оборище 5“, гр. София, ул. „Оборище“ № 5.

 

Кръглата маса е заключителна част от изпълнението на проект „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“.

Целта на събитието е да бъдат представени на заинтересованите страни в обобщение  резултатите от изпълнение на основните дейности по проекта.

За участие в събитието сме поканили представители на държавната администрация,  местната власт, академичната общност, неправителствени, професионални и синдикални организации.

Участниците ще бъдат запознати с предложения за изменение на действащите нормативни актове и предложение за промяна на политиките в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст  в резултат на извършена оценка на действащото българско законодателство. 

 

Очакваме в хода на дискусията съвместно с  широкия кръг участници, да постигнем основната цел на кръглата маса – да получим обратна връзка,  експертната позиция и валидизация  на направените предложения и заключения.  

 

Разчитаме на активно участие в дискусионния форум,  професионалната визия и позицията на представените институции по темите и документите, включени в програмата на събитието.

Работна среща - уъркшоп, 26.02.2020 г.

На 26.02.2020 г. се проведе  работна среща - уъркшоп, организирана от Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото” и Фондация „За нашите деца”, с участието на над 30 експерти от държавни институции, академичната  общност, представители на детски заведения, родители, неправителствени и международни организации (УНИЦЕФ), Съюзът на българските учители.

 

Събитието е част от проект: „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

В рамките на проведената среща адв. Янита Тончева и Катерина Бъчварова от Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото” представиха:

 • Обобщение на изводите от „Анализ на българското законодателство в контекста на Препоръката на Съвета на Европейския съюз за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст”  и

 • Обобщение на препоръките за промяна на нормативната уредба и препоръките, насочени към администрацията, направени въз основа на Оценка на действащото българско законодателство в тази област.

 

Г-жа Иванка Шалапатова и г-жа Цвета Недева от Фондация „За нашите деца” представиха резултатите от теренно изследване за практическото приложение в детски заведения от различен тип на разработени механизми, инструментариум и методика за граждански мониторинг върху действията и политиките, провеждани от държавата в областта на ранното детско развитие.

 

Дискусията по материалите се проведе в 4 работни групи, при изключителна експертна активност на участниците. В края на дискусионната част всяка група излъчи свой представител, който представи обобщение на предложенията и обратна връзка по материалите.

             

Благодарим на всички за участието, активната  експертна позиция и добавена стойност към съдържанието на работната дискусия.  За екипа  на Фондацията тази среща, общуване  и размяна на мисли  са  с изключителна стойност.

bottom of page