top of page
Матиана Петкова.jpg

Мариана Иванова Петкова

Длъжност: Член на УС

Образование, квалификация и професионално развитие

2012 г. - Магистър по счетоводство и финанси - катедра "Счетоводство" УНСС

1997 г. - Магистър по начална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с втора специалност "Културология".

1993 г. – Мениджър търговия на едро и дребно с книги и печатни материали.

2016 г. - Координатор на екип в „Модус Консулт“ ЕООД за подготовка и управление на проекти.

2019 г.- Член на УС на  Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото”

 

Експертиза:

 • Разработване на проектни предложения по:

 • Оперативна програма „Добро управление“,

 • Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,

 • Норвежки финансов механизъм (Фонд „Активни граждани“),

 • Програма „Еразъм +”,

 • „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.”, ПРСР 2014-2020

 • Управление на проекти;

 • Подготовка на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;

 • Работа с платформите „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България- ИСУН 2020“ и Електронната система за подаване и управление на проекти – ЕСПУП;

 • Администриране на системи за управление на качеството и информационна сигурност;

 

Професионален опит

В областта на счетоводството:

Цялостно счетоводно обслужване на търговски дружества и НПО - Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети; Счетоводно приключване; Изготвяне на данъчни декларации и отчети за структури на държавната администрация; Изготвяне и обработва всички документи, свързани с трудовата заетост на персонала, необходимите декларации, уведомления, справки и отчети; Изготвяне на ведомости за работни заплати и ТРЗ администриране; Притежава опит със сумирано отчитане на работното време/работа с графици и присъствени форми.

В областта на подготовка и управление на проекти и обществени поръчки:

 • Координатор на екип за изготвяне на проектно предложение на сдружение „Проект А” с наименование „120 Лица" по „Културна програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018г.” и координатор управление на проекта.

 • Координатор на екип за изготвяне на проектно предложение на Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ и координатор управление на проект № BG05SFOP001-2.009-0207 с наименование „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

 • Координатор на екип за изготвяне на документация за обществена поръчка и координатор при изпълнение на договори за изготвяне на концесионни анализи от „Модус Консулт“ ЕООД с възложител МТИТС

 

Работни езици: руски език

bottom of page